Quản Lý Các Khoản Phải Thu Và Phải Trả

Khoản phải thu và khoản phải trả là tài sản vô cùng quan trọng cho mọi loại hình doanh nghiệp.
Quản lý hiệu quả công nợ sẽ mang lại hiệu quả tài chính lớn cho tất cả doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Các Khoản Phải Thu Và Phải Trả

Quản lý khoản phải thu và khoản phải trả là việc vô cùng quan trọng đối với thành công của một doanh nghiệp. Khi bạn không thu những khoản phải thu tại thời điểm tới hạn, thì dòng tiền và tính thanh khoản sẽ bị đe dọa. Thêm vào đó việc quản lý, theo dõi khoản phải thu cũng như quản lý khoản phải trả hiệu quả cũng giúp duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp. ECOUNT ERP cung cấp công cụ để quản lý các hóa đơn gia công sản xuất, hóa đơn quá hạn, thanh toán và các khoản phải trả cho phép bạn xác định các vấn đề quan trọng của dòng tiền mặt.

Vấn đề thường gặp

 • Kho quản lý ngày thanh toán các khoản phải thu và khoản phải trả.
 • Khó quản lý thu tiền mặt và các hóa đơn quá hạn.
 • Vẫn tiếp tục bán hàng cho khách hàng trong khi khoản phải thu của họ vượt mức bởi vì thiếu thông tin hoặc thiếu sự tích hợp trong hệ thống.
Với ECOUNT ERP, doanh nghiệp có thể quản lý hiệu quả các khoản phải thu và các khoản phải trả theo hóa đơn bằng hệ thống tích hợp với các hệ thống bán hàng, mua hàng và hoạt động ngân hàng.

Lợi ích

 • Chức năng quản lý các khoản phải thu và phải trả được liên kết với phân hệ bán hàng và mua hàng vì thế các dữ liệu được tự động đồng bộ.
 • Ngày tới hạn của việc thu tiền và chi tiền được gán vào ngày của hóa đơn bán hàng và mua hàng.
 • Các khoản khó đòi được xác định nhanh chóng vì quản lý hiệu quả các khoản phải thu.
 • Màn hình quản lý các khoản phải thu và khoản phải trả được liên kết với kế toán, quản lý Séc ngân hàng và quản lý tài khoản ngân hăng giúp công việc bớt thừa thãi.

Chức năng chính

Theo dõi hóa đơn khoản phải thu và khoản phải trả

 • Gán các điều khoản thanh toán và số theo dõi đến tất cả bán hàngmua hàng nhằm ghi nợ.
 • Theo dõi dễ dàng các hóa đơn thanh toán từng phần, hóa đơn chưa quyết và hóa đơn quá hạn.
 • Tất cả các hóa đơn đều được nối kết đến các giao dịch bán hàng và mua hàng gốc trong phân hệ Quản lý hàng kho.
[Đăng ký tình hình phải thu]

Xử lý các thanh toán phải thu và thanh toán phải trả

 • Người sử dụng có thể tự động xử lý các khoản thu chi bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản.
 • Ghi nhận sớm các khoản thanh toán chiết khấu cho khoản phải thu và phải trả.
 • Người sử dụng có quyền hạn thấp hơn có thể tạo thanh toán khoản phải trả và thu tiền khoản phải thu thông quá chức năng phê duyệt điện tử trước khi thông tin được nhập vào sổ cái.
[Ghi nhận thanh toán phải trả]

Quản lý Séc

 • Hệ thống quản lý khoản phải thu và khoản phải trả tích hợp với chức năng quản lý Séc ngân hàng.
 • Theo dõi hiệu quả các Séc đã nhận, đã gửi và được thông qua.
 • Dễ dàng theo dõi séc nào được sử dụng để trả một hóa đơn và nhà cung cấp.
 • Tạo báo cáo tình hình Séc đã nhận và Séc phát hành để theo dõi hóa đơn.
[Tình hình Séc đã nhận]

Báo cáo khoản phải thu và khoản phải trả

 • Tạo báo cáo theo ngày tới hạn, số dư, khách hàng, nhà cung cấp hoặc số theo dõi.
 • Bạn có thể gán mã phòng ban và dự án đến tất cả mọi giao dịch để theo dõi các chi phí và ngân sách cho tất cả khách hàng và nhà cung cấp.
 • Tạo báo cáo chi tiết về khoản phải thu và khoản phải trả bao gồm Chi tiết giao dịch khoản phải thu, Chi tiết giao dịch khoản phải trả, Tổng hợp khoản phải thu, Tổng hợp khoản phải trả, .v.v.
[Chi tiết giao dịch khoản phải thu]