Quản Lý Công Nợ

Quản lý công nợ đem đến các số liệu nợ và có thể tiến hành xử lý riêng biệt.
Do đó có thể quản lý giao dịch, số tiền, khách hàng một cách rõ ràng hơn.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Công Nợ

Việc quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả và quản lý tài khoản cũng như ngày đến hạn và điều khoản thanh toán cơ bản là hoàn toàn khác nhau. Doanh nghiệp quản lý công nợ để tránh có sự chênh lệch lớn và nhiều lỗi xảy ra.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể dễ dàng quản lý công nợ và ghi nhận thanh toán vào hệ thống. ECOUNT giúp giảm thiểu nguy cơ lỗi và thông tin nhầm lẫn bằng một hệ thống tích hợp mạnh mẽ.

Vấn đề chung

 • Khó theo dõi các công nợ và ngày quá hạn tương ứng.
 • Không có phương pháp xác định loại và mục đích của một công nợ.
 • Lỗi và gây nhầm lẫn thường xuyên giữa công nợ phải thu/phải trả và khoản phải thu/phải.
Vơi ECOUNT ERP, người dùng có thể quản lý công nợ dễ dàng hơn. Người dùng có thể gán số xác định cho một giao dịch hoặc các nhiệm vụ như kiểm tra ngày đến hạn, quản lý thu chi tiện lợi. Doanh nghiệp cho phép nhân viên phụ trách quản lý công nợ phải thu và công nợ phải trả dễ dàng và thuận tiện.

Lợi ích

 • Quản lý công nợ phải thu và phải trả trong cùng một hệ thống tích hợp.
 • Giảm thiểu các chứng từ dư thừa – ghi nhận một thanh toán và thanh toán đó được phản ánh trong toàn bộ hệ thống.
 • Sổ công nợ dành cho các tổ chức cấp cao.
 • Theo dõi chi tiết từng trường hợp dễ dàng hơn vì công nợ được quản lý theo số công nợ và người quản lý công nợ.
 • Hệ thống được sắp xếp để giảm thiểu nguy cơ lỗi – người dùng có thể xử lý và làm khớp các khoản chi tiền/thu tiền cho phù hợp với từng công nợ cụ thể ngay cả khi nhiều giao dịch được tiến hành cho cùng một khách hàng.

Chức năng chính

Dễ dàng xử lý các giao dịch công nợ phải thu và phải trả

 • Số xác định có thể được gán cho tất cả giao dịch và được quản lý theo số công nợ.
 • Biên lai thu tiền hoặc thanh toán công nợ được tích hợp vào bán hàng, mua hàng và kế toán.
 • Người sử dụng có thể quán lý điều chỉnh chiết khấu và ngày thanh toán, chứng thực và giải quyết các công nợ phải trả.
[Công nợ phải thu]

Tích hợp chức năng dự toán dòng tiền

 • Dễ dàng tìm kiếm ngày thanh toán.
 • Kết nối công nợ phải thu với dự toán dòng tiền để quản lý dòng tiền tốt hơn.
[Công nợ phải thu theo ngày thanh toán]

Các báo cáo công nợ khác nhau

 • Các loại như Công nợ phải trả đã quyết, Tình hình công nợ phải trả, Công nợ phải trả theo ngày thanh toán, Danh sách công nợ phải thu, Tình hình công nợ chưa quyết, Tình hình giảm giá/chứng thực/ngày thanh toán, Công nợ phải thu theo ngày thanh toán.
 • Nhiều lựa chọn tìm kiếm.
[Tình hình công nợ phải trả]