Định Mức Nguyên Vật Liệu

Để ước lượng nguyên vật liệu cần thiết theo quy trình và quản lý số lượng sản xuất,
nguyên liệu tiêu hao thì việc quản lý sản xuất theo
định mức là điều bắt buộc và cần thiết.

TÍNH NĂNG

Định Mức Nguyên Vật Liệu

Một định mức nguyên vật liệu (BOM) được sử dụng như điểm khởi đầu trong việc quản lý sản xuất. Để ước lượng đầy đủ lượng nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất, tiêu chuẩn về số lượng phải được tính toán. ECOUNT ERP bao gồm phần mềm quản lý sản xuất giúp người dùng ước tính lượng nguyên vật liệu cần thiết cho mỗi quá trình và quản lý quy trình sản xuất.

Vấn đề thường gặp

 • Quy trình sản xuất và sản phẩm tương ứng hoặc các mặt không được quản lý chặt chẽ bởi định mức nguyên vật liệu.
 • Thiết lập một kế hoạch mua hàng là điều không dễ dàng, bởi vì không có khả năng ước lượng một cách chính xác số lượng nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ cần thiết cho cả quá trình sàn xuất.
 • Lịch trình sản xuất không phù hợp.
 • Quy trình sản xuất thiếu cấu trúc tổng thể.
Với ECOUNT ERP, nếu bạn soạn thảo các quy trình sản xuất sản phẩm theo từng bước và thiết lập số lượng đầu vào của sản phẩm dở dang hoặc nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ, thì số lượng hàng tồn kho sẽ được tạo ra một cách tự động trong quá trình sản xuất. Bạn sẽ có thể theo dõi các bản tóm tắt kết quả và sự biến động của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất hàng hóa thông qua tiến trình này.

Lợi ích

 • Với việc sử dụng định mức nguyên vật liệu (BOM), bạn có thể tính toán số lượng thực tế của nguyên liệu cần sử dụng cho từng quá trình khi sản xuất sản phẩm và vận hành sản xuất từ từng quá trình.
 • Có thể xem số lượng vật liệu cần thiết trong một định dạng đã được thiết lập trước.
 • Trong quá trình sản xuất sản phẩm, số lượng hàng tồn kho của nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ và bán thành phẩm sẽ tự động được quản lý bởi định mức nguyên vật liệu mà không cần phải nhập số lượng sản xuất/tiêu thụ riêng lẻ.
 • Quản lý số lượng hàng tồn kho một cách dễ dàng dựa trên định mức nguyên vật liệu hiện hành.
 • Có thể tính toán số lượng hàng hóa cần thiết sau này để xác định lịch mua hàng.
 • Đánh giá số lượng hàng hóa lãng phí bằng cách so sánh số lượng theo tiêu chuẩn với thực tế tiêu thụ dựa trên số lượng theo định mức nguyên vật liệu.
 • Việc đăng ký định mức nguyên vật liệu có liên quan đến những chức năng khác và sẽ trở thành cơ sở cho một kế hoạch mua hàng, việc quản lý quá trình sản xuất, quản lý số lượng hàng tồn kho của nguyên liệu, và quản lý chi phí.

Chức năng chính

Quản Lý Định Mức Nguyên Vật Liệu

 • Tổ chức sắp xếp theo từng loại và theo số lượng nguyên liệu, nguyên vật liệu phụ và bán thành phẩm cần thiết để tạo ra một thành phẩm hoàn chỉnh căn cứ vào thứ tự của từng quy trình bằng cách đăng ký thành phẩm cuối cùng và mỗi bán thành phẩm như một mặt hàng.
 • Xem thành phần của định mức nguyên vật liệu.
  • Chiều thuận quy trình: Được sử dụng để xác minh số lượng bán thành phẩm tiêu thụ và số tiền cần thiết của nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ khi sản xuất một mặt hàng bằng cách sử dụng thứ tự quy trình.
  • Chiều nghịch quy trình quá trình: Được sử dụng để xác minh những loại thành phẩm/bán thành phẩm nào được sản xuất dựa trên các mặt hàng tiêu thụ bằng cách sử dụng một bản đồ quy trình.
 • Định mức nguyên vật liệu vẫn có thể được sử dụng ngay cả khi đơn vị số lượng của một sản phẩm được sản xuất và các nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ được tiêu thụ là khác nhau. (Ví dụ: Sản xuất 1 đơn vị thành phẩm A - nguyên liệu A: 2 mm, nguyên liệu B : 0.5 kg).
 • Đính kèm tập tin bổ sung, chẳng hạn như một bản vẽ hoặc một bản kế hoạch, tới một định mức nguyên vật liệu.
 • Soạn nhiều định mức nguyên vật liệu cho một sản phẩm duy nhất và sử dụng một định mức nguyên vật liệu cụ thể mà bạn muốn áp dụng khi sản xuất.
 • Tạo nhiều định mức nguyên vật liệu cho một sản phẩm và áp dụng một định mức nguyên vật liệu cụ thể khi sản xuất.
 • Quản lý số lượng nguyên vật liệu và số lượng bán thành phẩm theo định mức nguyên vật liệu một cách tự động.
 • Đăng tải định mức nguyên vật liệu hiện hành thông qua Excel
[Các bước trong quá trình của định mức nguyên vật liệu (Yêu cầu số lượng)]

Tính toán số lượng tiêu thụ

 • Ước tính số lượng nguyên vật liệu cần thiết trước khi đưa vào sản xuất.
[Tính toán Số Lượng Tiêu Thụ]

Cập nhật sản xuất

 • Áp dụng số lượng thực tế sử dụng - không chỉ là số lượng tiêu chuẩn.
 • Tạo lập ra các báo cáo như: Tình trạng tiêu thụ so với hàng hóa nhập kho, tiêu chuẩn so với sử dụng thực tế, và năng suất phương sai.
[Tiêu Chuẩn với Thực tế Tình Trạng Sử Dụng]

Tích hợp với hệ thống hàng tồn kho và bán hàng

 • Khi muốn lập nên một kế hoạch mua hàng thì việc sử dụng định mức nguyên vật liệu hiện có để có thể tự động tính toán mức nguyên liệu cần thiết đáp ứng nhu cầu.
 • Sử dụng đơn đặt hàng để theo dõi tiến trình sản xuất của mỗi quá trình.
 • Nếu một lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất, bạn có thể chia nhỏ một định mức nguyên vật liệu và sử dụng từng phần.
[So sánh Tình Trạng Tiêu Thụ với Nhập Hàng]