Quản Lý Theo Vùng

Chức năng vùng quản lý nâng cao khả năng quản lý tồn kho
theo các tiêu chuẩn riêng biệt như vị trí kho, ngày gia công.
Ecount ERP vẫn đang nỗ lực phát triển hơn nữa
để quý khách có thể làm việc một cách đơn giản hơn.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Theo Vùng

Các lĩnh vực quản lý cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng thực hiện nhiệm vụ khác nhau thuộc về quản lý hành chính để quản lý các mặt hàng và việc sản xuất. Các lĩnh vực quản lý cho phép người dùng quản lý ngày sản xuất, số lô, số lượng, loại hình sản xuất, ngày hết hạn, bán hàng theo ngày và nhiều hơn nữa. Người dùng có thể dễ dàng xem chi tiết theo mặt hàng, cho dù đó là một quá trình cụ thể hoặc một địa điểm, và tạo các báo cáo sử dụng cho lĩnh vực được lựa chọn.

Vấn đề thường gặp

 • Không có khả năng quản lý công việc hành chính, bao gồm việc phân chia dạng sản phẩm hoặc mã số, lịch sử hàng tồn kho, theo dõi hàng lỗi vv, sử dụng ký hiệu tách biệt nhau khi thông tin có thể được sử dụng để xác định các bước khác nhau hay những vấn đề phát sinh trong quá trình mua hoặc sản xuất một mặt hàng.
 • Khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả của thiết bị sản xuất, thời gian dành cho mỗi quá trình, và việc ghi nhận quá trình sản xuất đối với từng loại hàng dựa trên tình trạng của mỗi mặt hàng.
 • Khó khăn trong việc quyết định thứ tự bán hàng tồn kho nào được bán trong đơn hànglà một vấn đề khi việc quản lý thành phẩm của một đơn vị sản phẩm cụ thể sử dụng các lĩnh vực quản lý (ví dụ: ngày sản xuất, ngày hết hạn, v.v.).
Với ECOUNT ERP, bạn có thể thêm các lĩnh vực quản lý đối với một mặt hàng cụ thể dựa trên các mục đích quản lý (ví dụ như số lô, ngày sản xuất, ngày hết hạn, vv) và quản lý sự biến động của các mặt hàng dựa trên đơn vị chi tiết hơn.

Lợi ích

 • Biến động của hàng tồn kho có thể được quản lý trên một mức độ cơ bản của sản phẩm. Tuy nhiên, để hiều sâu hơn về quản lý và quá trình/trạng thái liên quan của nó, bạn có thể thiết lập các lĩnh vực quản lý và sử dụng chúng như khái niệm ở mức độ thấp hơn để phân loại hoặc xác định nó sử dụng tiêu chuẩn chi tiết nhiều hơn.
 • Nhập tất cả các yếu tố liên quan đến sự biến động hàng tồn kho (như bán hàng, mua hàng, sản xuất, vv ) theo lĩnh vực quản lý và sử dụng chúng như điều kiện tìm kiếm.
 • Sử dụng các lĩnh vực quản lý như một thiết lập tìm kiếm dễ dàng.
 • Dễ dàng tạo ra các báo cáo về các lĩnh vực quản lý.
 • Việc quản lý biến động hàng tồn kho được tự động thực hiện theo lĩnh vực quản lý và nhiều loại báo cáo luôn có sẵn để cung cấp.

Chức năng chính

Thiết Lập Lĩnh Vực Quản Lý

 • Dễ dàng kích hoạt lĩnh vực quản lý và chỉ định tên dùng để miêu tả mục đích quản lý.
 • Áp dụng biến động đơn vị hàng tồn kho (như số lô, ngày sản xuất, ngày hết hạn, vv) mà công ty bạn muốn quản lý.
 • Lĩnh vực quản lý có thể được tải lên hàng loạt thông qua Excel.
[Tình Trạng Thiết Lập Lĩnh Vực Quản Lý]

Áp dụng các lĩnh vực quản lý

 • Dữ liệu có thể được nhập vào tất cả các chức năng vào lĩnh vực quản lý liên quan đến biến động của hàng tồn kho.
 • Những biến động có thể được quản lý bởi việc sử dụng thông tin địa điểm kho của hàng tồn kho liên quan.
 • Hàng tồn kho có thể được quản lý dựa trên ngày sản xuất, ngày hết hạn bằng cách áp dụng quản lý lô.
 • Có thể được sử dụng với chức năng quản lý số sêri để cung cấp mã số cho từng mặt hàng.
[Đăng Ký các lĩnh vực quản lý]

Tìm kiếm một lĩnh vực quản lý

 • Tìm kiếm sự biến động của hàng tồn kho bởi các lĩnh vực quản lý.
 • Cung cấp riêng biệt tình trạng hàng tồn kho theo lĩnh vực quản lý.
[Tổng Kết Bán Hàng theo Lĩnh Vực Quản Lý]