Quản Lý Quy Trình Sản Xuất

Để có thể quản lý sản xuất một cách suôn sẻ thì
quý khách cần phán đoán chính xác mặt hàng sản xuất và nguyên vật liệu tiêu thụ.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Quy Trình Sản Xuất

Đây là điều cần thiết cho các doanh nghiệp trong việc theo dõi quá trình sản xuất nội bộ và gia công bên ngoài. Các doanh nghiệp phải tạo ra bản tóm tắt công việc thực hiện để đánh giá chính xác nhằm mục đích cuối cùng là gia tăng năng suất. ECOUNT ERP cung cấp phần mềm quản lý sản xuất nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra một cơ sở cho việc thực hiện để cải thiện tình hình tổ chức.

Vấn đề thường gặp

 • Hiệu suất của quá trình và những biến động về vật liệu không được theo dõi một cách chính xác.
 • Nhiều nhà máy nằm ở vị trí khác với văn phòng làm việc gây khó khăn trong quản lý.
 • Nhiều nhà máy nằm rải rác nhiều địa điểm hoặc nằm ở vùng sâu vùng xa, do đó gây khó khăn cho việc quản lý một cách hiệu quả và có tổ chức toàn bộ quy trình sản xuất.
 • Chỉ có một người phụ trách xử lý nhiều khía cạnh của quá trình sản xuất do đó không thể quản lý theo từng loại một cách chính xác.
Với ECOUNT ERP, người dùng có thể quản lý việc cung cấp nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ và tình trạng về tiến độ sản xuất của thành phẩm, sản phẩm dở dang của quá trình. Người dùng cũng có thể kiểm tra cùng lúc việc thực hiện sản xuất và số lượng hàng tồn kho của một nhà máy từ xa hoặc một công ty sản xuất gia công trong toàn bộ thời gian diễn ra.

Lợi ích

 • Quản lý nhiều địa điểm khác nhau bao gồm nhà kho, nhà máy, và các nhà máy gia công bên ngoài nơi có nguyên liệu/nguyên vật liệu phụ, bán thành phẩm, và thành phẩm.
 • Đăng ký và quản lý nhiều quy trình tại các nhà máy hoặc các nhà máy gia công bên ngoài theo quy trình công nghệ sản xuất của công ty bạn.
 • Kiểm tra toàn thời gian các nhiệm vụ sản xuất và số lượng hàng tồn kho được sử dụng tại nhà máy đặt ở nước ngoài, hoặc các nơi lân cận.
 • Nhiệm vụ sản xuất hiển thị trên màn hình theo thời gian thực.
 • Ngay lập tức xác nhận số lượng (vật liệu, số dư hàng tồn kho, hiệu suất sản xuất, v.v) đã được gửi cho một đơn vị sản xuất gia công trước đó và giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hàng tồn kho bằng cách chia sẻ số lượng nguyên vật liệu/nguyên vật liệu phụ và thành phẩm thông qua hệ thống chia sẻ giao dịch trực tuyến.

Chức năng chính

Quản lý nhiều nhà máy và quy trình

 • Đăng ký nhiều nhà kho, trung tâm phân phối, nhà máy, và các nhà máy gia công.
 • Đăng ký nhiều hoạt động sản xuất xảy ra ở mỗi nhà máy như một quá trình.
 • Cung cấp số dư hàng tồn kho từ nhà kho để người dùng có thể xác minh hàng tồn kho của nhiều nhà kho và nhà máy trong thời gian thực.
 • Thiết lập cài đặt phân quyền cho người phụ trách sản xuất có thể đăng nhập và tìm kiếm các hoạt động tại các địa điểm có liên quan.
[Đăng ký nhà máy sản xuất, nhà máy gia công tại Địa Điểm]

Quản lý hàng hoá/nguyên vật liệu xuất kho và nhập kho

 • Xuất kho vật liệu và bán thành phẩm từ nhà kho đến nhà máy sản xuất và tiếp tục như vậy.
 • Quản lý hàng tồn kho bằng cách theo dõi số lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn ban đầu với số lượng tiêu thụ thực tế dựa trên số lượng trong định mức nguyên vật liệu.
 • Bao gồm việc quàn lý một công ty sản xuất gia công vào công việc sản xuất của công ty bạn.
 • Nguyên liệu thô được chế biến thành thành phẩm sẽ tự động được phản ánh trong hàng tồn kho hiện tại, thậm chí là các thành phẩm được gia công bên ngoài đều cho độ chính xác cao.
 • Theo dõi sự biến động của nguyên vật liệu và tình hình sản xuất của nhà máy sản xuất gia công trong thời gian thực.
 • Thiết lập mật mã truy cập (ID) cho nhà máy sản xuất gia công cho phép đơn vị này có thể sử dụng ECOUNT ERP và giới hạn phân quyền chỉ nhập một quá trình sản xuất có liên quan.
 • Với việc không giới hạn số lượng người dùng cho phép các công ty có thể ủy quyền cho các nhà máy gia công truy cập giới hạn vào phần mềm ECOUNT ERP nhằm thuận tiện trong việc truyền đạt thông tin.
 • Chuyển tiếp đơn hàng thông qua hệ thống chia sẻ trực tuyến để thông báo cho nhà máy gia công chuyển hàng hóa trực tuyến.
[Tình Trạng Nhập Hàng]

Xuất hóa đơn và quản lý chi phí sản xuất gia công

 • Xuất hóa đơn chi phí gia công ngay khi mua hàng gia công.
 • Kiểm tra chi tiết chi phí gia công liên quan đến tình trạng nhập hàng hóa, khoản phải trả, danh sách khách hàng và nhiều hơn nữa.
 • Chi phí gia công ngoài sẽ được tính toán dựa theo số lượng sản xuất của từng mặt hàng và giá cũng được áp dụng một cách tự động vào chi phí.
[Xác nhận các chi phí gia công ngoài đối tại Tình Trạng Nhập Hàng]