Quản Lý Lợi Nhuận

Quý khách không thể kiểm tra được số dư hay lợi nhuận trong phần mềm hiện tại?
Ecount ERP cung cấp báo cáo lợi nhuận ngay lập tức theo thời gian thực.

TÍNH NĂNG

Quản Lý Lợi Nhuận

Việc quản lý lợi nhuận sẽ dễ dàng hơn với sự giúp đỡ một cách hệ thống hoá trong việc tính toán chi phí, theo dõi lợi nhuận/lỗ và phân bổ chi phí. ECOUNT ERP cung cấp một giải pháp cho nhiều vấn đề thuộc về quản lý ở hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt khi quản lý lợi nhuận.

Vấn đề thường gặp

 • Lợi nhuận không được ước tính đúng đắn căn cứ vào việc bán hàng hóa và thành phẩm với việc xem xét các yếu tố liên quan trong một vòng đời sản phẩm.
 • Việc tính toán giá thành không chính xác ảnh hưởng đến việc theo dõi lợi nhuận cho một mặt hàng.
 • Chi tiết giá thành không được kết nối với dữ liệu bán hàng.
 • Không thể tạo ra các báo cáo quản lý lợi nhuận khác nhau giúp cho việc đưa ra quyết định.
Với ECOUNT ERP , bạn có thể kiểm tra lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của mặt hàng/khách hàng thông qua chi tiết giá thành đã tính toán trước và các loại báo cáo khác nhau được cung cấp để cho phép các giám đốc điều hành đưa ra các quyết định có đầy đủ thông tin.

Lợi ích

 • Chi tiết bán hàng và sản xuất được tính toán một cách tự động, giúp đánh giá khả năng sinh lời của sản phẩm dễ dàng hơn.
 • Tạo báo cáo lợi nhuận dựa trên khách hàng, mặt hàng và nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn.
 • Truy cập vào các báo cáo khác nhau cho phép người dùng theo dõi chính xác không chỉ là lợi nhuận liên quan đến hàng tồn kho mà còn theo dõi lợi nhuận của cả công ty.

Chức năng chính

Đánh giá lợi nhuận hàng ngày (tốt nhất cho việc phân phối)

 • Tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày dựa trên giá thành tính theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO).
 • Tìm kiếm lợi nhuận hàng ngày theo mặt hàng hoặc khách hàng.
[Lợi Nhuận theo Khách Hàng/Nhà Cung Cấp/Mặt Hàng]

Đánh giá lợi nhuận biên hàng tháng (tốt nhất cho việc sản xuất)

 • Tính toán giá thành thực tế theo quá trình, không quan trọng quy trình phức tạp như thế nào.
 • Theo dõi giá thành thực tế theo mặt hàng/quá trình.
 • Tự động phân bổ không chỉ chi phí nguyên vật liệu của thành phẩm theo mặt hàng mà còn là chi phí quá trình gia công, chi phí nhân công và chi phí chung.
[Lợi Nhuận theo Mặt Hàng/Khách Hàng/Nhà Cung Cấp]

Quản lý lợi nhuận tổng thể

 • Không chỉ xem được tỷ suất lợi nhuận biên của hàng tồn kho mà còn xem được cả lợi nhuận tổng thể.
 • Dễ dàng lập ra báo cáo lời và lỗ theo thời gian thực, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, báo cáo giá thành hàng thàng và nhiều hơn nữa.
 • Ngoài các báo cáo tóm tắt các loại, có thể lập ra các báo cáo chi tiết hơn, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng phòng ban/dự án so sánh với cùng kỳ năm trước và nhiều hơn nữa.
[Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Hàng Tháng]