Theo Dõi Thay Đổi

Trong môi trường doanh nghiệp đa ngành nghề với số lượng nhân viên
lớn thì cần phải có phần mềm xử lý nhanh và phân tích nguyên nhân
chính xác nếu có vấn đề về dữ liệu xảy ra.

TÍNH NĂNG

Theo Dõi Thay Đổi

Được sử dụng cho mục đích bảo mật và thuế. Theo dõi thay đổi của các giao dịch và dữ liệu tài chính là điều rất quan trọng. Bằng Excel, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể theo dõi các phiên bản và biết xem ai đã tạo ta sự thay đổi đó. ECOUNT ERP cung cấp công cụ bảo mật dữ liệu và theo dõi thay đổi trong hệ thống.

Vấn đề thường gặp

 • Khi xem xét các dữ liệu quản lý kinh doanh, bạn nên có khả năng theo dõi quá trình hoặc chi tiết kết quả và phân tích lý do dẫn đến kết quả đó như thế nào.
 • Nhân viên vô ý xóa dữ liệu và không có cách nào khôi phục dữ liệu.
 • Thật khó để quản lý các dữ liệu đã được điều chỉnh và không biết ai đã điều chỉnh dữ liệu đó.
 • Nhà quản lý nên điều khiển một tài khoản người dùng chung và điều chỉnh hoặc xóa các dũ liệu được nhập trong một phương pháp thích hợp.
Các báo cáo trong ECOUNT ERP được kết nối bằng một liên kết vì vậy người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu từ báo cáo đến màn hình nhập trong cùng một lúc. Cũng vậy, người sử dụng có thể theo dõi các lược sử và kiểm soát dữ liệu đã được nhập vào phần mềm ERP mà dữ liệu quản lý kinh dinh doanh được tăng cường bảo mật và tăng độ tin cậy.

Lợi ích

 • Chức năng Theo dõi thay đổi luôn được cập nhật mới nhất. Theo dõi các dữ liệu đã nhập, điều chỉnh hoặc đã xóa và bởi ai.
 • Mặt Hàng và các giao dịch trong báo cáo được liên kết để dể dàng theo dõi giao dịch đã được ghi nhận ở đâu, bởi ai phụ trách và tất cả các chi tiết liên quan khác.
 • Thiết lập thời gian không cho phép các dữ liệu trước đó bị điều chỉnh.

Chức năng chính

Các báo cáo liên kết với chứng từ tương ứng

 • Hầu hết các báo cáo trong phần mềm được liên kết đến nguồn thông tin tương ứng.
 • Xác định người sử dụng đã tạo ra chứng từ ban đầu một cách nhanh chóng.
 • Nếu dữ liệu trong báo cáo không xuất đúng, người dùng có thể xem, điều chỉnh hoặc xóa các chứng từ gốc đó dựa vào quyền hạn của người dùng .
[Báo cáo được liên hết với chứng từ tương ứng]

Lược sử

 • Tìm kiếm tất cả lược sử đã được nhập, điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu trong phân hệ Kế ToánHàng Tồn Kho.
 • Xem ngày, thời gian và lược sử người sử dụng.
[Xem lược sử của chứng từ kế toán]

Thiết lập thời gian hạn chế sửa đổi

 • Thiết lập một giai đoạn mà các dữ liệu đã nhập không được điều chỉnh hoặc xóa. Người sử dụng vẫn có thể tìm kiếm và xem dữ liệu trong giai đoạn bị cấm thay đổi đó.
 • Thiết lập thời gian hạn chế sửa đổi để cập nhật trong một khoảng thời gian.
 • ID Chủ có thể thay đổi thời gian hạn chế sửa đổi.
 • Chức năng này phù hợp trong giai đoạn kết toán vào cuối tháng hoặc cuối năm
[Thiết lập Thời gian hạn chế sửa đổi]